เกี่ยวกับเรา

บ้านมิตราทร หรือ "บ้านของมิตรผู้เอื้ออาทร" เป็นสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เปิดขึ้นเพื่ออุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก  HIV/AIDS  ทั้งมีเชื้อและไม่มีเชื้อ  

เด็กที่ทารุณกรรม  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ และเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากทุกประเภท
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ลำดับที่ 33
ดำเนินงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
ด้วยพื้นฐานจิตตารมณ์แห่งรักแและรับใช้  (BE ALL TO ALL)
ในการอุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและยากไร้


บ้านมิตราทรเปิดดำเนินการมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความอุปการะทั้งหมด 38 คน หญิง 37  คน
ชาย 1 คน มีอายุระหว่าง 10 เดือน - 25 ปี ติดเชื้อ HIV ทั้งหมด 10 คน ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 4 คน กลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง 24 คน
ในจำนวนนี้มีเด็กที่ศึกษาต่อที่สถาบันอื่น จำนวน 8 คน

ตั้งแต่ปี 2541 บ้านมิตราทรรับอุปการะเด็กทั้งหมด จำนวน 204 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
เด็กที่ครอบครัวต่างชาติรับไปอุปการะจำนวน 21 คน เด็กที่เสียชีวิต 27 คน

เด็กทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ครบในทุก ๆ ด้านทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ จากคณะเซอร์ คณะครู และบุคลากรของมูลนิธิ
รวมทั้งได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคง

พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานกับชุมชนทั้งในด้านการพิทักษ์ รณรงค์ คุ้มครองสิทธิ ด้านโรคเอดส์ และต่อต้านการค้ามนุษย์
ผ่านทางวิทยุชุมชน การให้คำปรึกษา การอบรมต่าง ๆ แก่ผู้พิการ เด็กติดเชื้อ HIV และผู้ยากจนในชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองค์กรอื่น ๆ
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาพยากลำบากประเภทต่าง ๆ ให้ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
ตามสิทธิที่พึงได้รับส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และผู้ไม่ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยและมีความสุข

สถิติเด็กที่บ้านมิตราทรอุปการะทั้งหมด

204

ทั้งหมด

38

จำนวนเด็กปัจจุบัน

10

ผู้ติดเชื้อ HIV

4

ได้รับผลกระทบ

24

ภาวะยากลำบาก