โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงก่อตั้งมูลนิธิอุบลรัตน์ เมื่อวันที่   5  สิงหาคม  พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ  60  พรรษา

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอุบลรัตน์คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน  ครอบครัวแตกแยก เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง  ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ติดเชื้อHIV ในกระแสเลือด  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  เสียงต่ออาชีพที่ไม่พึงประสงค์ และเด็กที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีทางศาล ทั้งชาวไทยภูเขา และชาวไทยพื้นราบในภาคเหนือ และที่อื่นตามความจำเป็นของปัญหา ให้การศึกษาเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาตนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ   สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน  ตามศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป    

ในปี  พ.ศ. 2536 มูลนิธิอุบลรัตน์ได้รับนักเรียนหญิงชาวไทยภูเขาและพื้นราบในเขตภาคเหนือ  ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน ไว้ในความอุปการะให้ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไปศึกษาที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เนื่องจากในขณะนั้นทางมูลนิธิฯ ยังไม่ได้ก่อตั้งโรงเรียนของมูลนิธิฯขึ้น ต่อมาสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเชียงดาว และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เสนอให้ทางมูลนิธิฯจัดตั้งโรงเรียนขึ้น   จึงได้ขอจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ประเภทสามัญ   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 
ปัจจุบัน โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล  15 (3) สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้ความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  3 เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่มีฐานะยากจน  กำพร้า    ด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กที่ติดเชื้อHIV./เอดส์ ในกระแสเลือด  ได้รับผลกระทบจากเอดส์ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  และยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางศาล เป็นเด็กทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบในภาคเหนือ และที่อื่นตามความจำเป็นของปัญหา

ประกอบด้วยเด็กหลากหลายชนชาติพันธุ์  ได้แก่  ปกาเกอะญอ   อาข่า   ม้ง   ลีซู    ละว้า   ลาหู่   ดาราอั้ง   ขมุ   ปะโอ   ไทยใหญ่และพื้นราบ ให้ได้รับความปลอดภัย มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้   เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาตนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

โรงเรียนได้จัดการศึกษาแบบสงเคราะห์  มีทั้งพักอยู่ประจำในโรงเรียนและไปกลับ อยู่ในความดูแลของคณะเซอร์  คณะครู  และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การดำเนินชีวิต การทำงาน  และสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ การปฏิบัติตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล ฯ เป็นหลัก  
 

สถิตินักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

405

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

105

นักเรียนไปกลับ

300

นักเรียนกินนอนประจำ