บริจาคให้กับบ้านมิตราทร

ธนาคาร กรุงไทย (สาขา เชียงดาว)
ชื่อบัญชี มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บ้านมิตราทร)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขบัญชี 516-1-49238-4

เด็กบ้านมิตราทรทุกคน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้ความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง  ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ทั้งที่มีเชื้อHIVและไม่มีเชื้อ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และยังอยู่ในระหว่างดำเนินคดีทางศาล เป็นเด็กทั้งชาวไทยภูเขา และชาวไทยพื้นราบในภาคเหนือและที่อื่นตามความจำเป็นของปัญหา

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์จัดการศึกษาแบบสงเคราะห์ มีทั้งพักอยู่ประจำในโรงเรียน และไปกลับ เด็กมิตราทรทุกคนรับประทานอาหารร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ทั้ง 3 มื้อ และพักประจำอยู่ภายในโรงเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ จากหลากหลายชนชาติพันธุ์

บ้านมิตราทร และโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต้องการการสนับสนุนในเรื่องเครื่องอุปโภค เช่น ผงซักฟอก ผ้าอนามัย เครื่องใช้ทำความสะอาดร่างกายในชีวิตประจำวัน และเครื่องบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส เป็นต้น

ท่านสามารถปันน้ำใจสู่เด็ก ๆ บ้านมิตราทร และนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ได้ตามความประสงค์ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. บริจาคเงินผ่านธนาคาร
2. บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค
3. เลี้ยงอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน เฉพาะเด็กบ้านมิตราทร
4. เลี้ยงอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน ทั้งบ้าน (ทั้งเด็กบ้านมิตราทร และนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์)

ในส่วนของการเลี้ยงของว่าง หรืออาหารกลางวัน ท่านสามารถนำอาหารมาเลี้ยงเด็ก ๆ ด้วยตนเอง หรือให้ทางบ้านมิตราทรเป็นผู้จัดเตรียมอาหารสำหรับท่านได้ตามความสะดวก