คำถามที่พบบ่อย

1. ที่นี่มีมาเซอร์ (ซิสเตอร์) กี่ท่าน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กกี่คน
มีมาเซอร์ (ซิสเตอร์) 2 ท่าน ,นักจิตวิทยา , นักสังคมสงเคราะห์ ,ครูพัฒนาการ, ผู้ช่วยพยาบาล , และผู้ดูแลเด็ก 7 คน บางครั้งจะมีอาสาสมัคร ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาคอยช่วยเหลือ และสนับสนุน 
2. บ้านมิตราทรมีเด็กในอุปการะทั้งหมดกี่คน
ตั้งแต่เปิดบ้าน – ปัจจุบัน บ้านมิตราทรให้การสงเคราะห์เด็กมาแล้ว 196 คน ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล 35 คน ชาย 5 คน หญิง 30 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
3. มีแขกมาเยี่ยมบ่อยไหม ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติ
มีทั้งคนไทยและต่างชาติ ส่วนใหญ่จะมาให้ความสุขเด็ก ๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆเช่น วันเกิด วันครบรอบฉลองแต่งงาน วันทำบุญตามเทศกาลศาสนา เป็นต้น มีที่มาแบบเดี่ยว และมาเป็นกลุ่มหมู่คณะ​
4. เด็กที่ได้รับการอุปการะไปเป็นบุญบุญธรรมยังต่างประเทศ เคยมีใครกลับมาเยี่ยมบ้างไหม
มีหลายคน และเด็กส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เด็กมีความสุข ได้ศึกษาเล่าเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆในสังคมได้เป็นอย่างดี 
5. เรามีวิธีติดตามเด็กที่ได้รับการอุปการะไปต่างประเทศหรือไม่ ดำเนินการอย่างไร
ติดต่อสัมพันธ์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิค (e-mail) และ ครอบครัวเด็กที่ได้รับอุปการะ พาเด็กกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านมิตราทร เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมและโอกาสจะอำนวย
6. ในช่วงวันหยุด หรือช่วงปิดเทอม เด็กทำอะไรบ้าง
ช่วยทำงานบ้านตามวัยและศักยภาพของเด็ก  เล่นกีฬาตอนเย็น และไปทัศนศึกษาตามโอกาสและตามความเหมาะสม
7. เด็กรู้หรือไม่ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี/เรามีวิธีบอกเด็กอย่างไร
เด็กแต่ละวัยจะรับรู้ข้อมูลไม่เหมือนกัน  เด็กอนุบาลถึงประถมต้น จะรับรู้แค่ว่าต้องกินยาทุกวันหากไม่กินยาจะเจ็บป่วย  ประถมปลายรู้ว่าเอชไอวีคืออะไร ติดต่อได้อย่างไร  มัธยมจะเรียนรู้วิธีป้องกัน  สุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์   เพื่อให้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพของตัวเองและวางแผนการดำเนินชีวิตของตัวเองได้
8. ปลูกฝังวินัยในการกินยา / ยาต้านให้เด็กอย่างไร
ให้เด็กเห็นความสำคัญของยา / ฝึกความรับผิดชอบในการกินยาด้วยตนเอง / จับคู่กันกินยา ( buddy )
9. มีวิธีการเตรียมเด็กอย่างไรก่อนออกสู่ชุมชน
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  รวมทั้งทักษะชีวิตที่จำเป็น ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
10. มีเด็กที่กินยายาก หรือไม่ยอมกินยาต้านบ้างไหม
มี เราพยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการกินยาเพราะมีผลต่อสุขภาพของเด็กและเสริมแรงด้านบวกให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีและการปฏิบัติตัวเพื่อทำให้ชีวิตมีคุณค่า ความหมายต่อตนเองและผู้อื่น
11. บ้านมิตราทรต้องการความช่วยเหลือด้านสิ่งของอะไรเป็นพิเศษบ้าง
ข้าวสาร อาหารแห้ง นมผงเด็กเล็ก ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัวเด็ก ของใช้ในบ้านในครัว (ซอส/น้ำมัน/น้ำตาล/น้ำปลา)
12. ถ้าต้องการรับอุปการะเด็กต้องทำอย่างไร
  • หากมีความประสงค์จะอุปการะเด็กในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล ให้แจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่บ้านมิตราทร
  • กรณีต้องการรับอุปการะเด็กในรูปแบบ “ครอบครัวอุปการะ (Foster home)” ให้แจ้งความจำนงที่บ้าน
    มิตราทรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของสถานสงเคราะห์
  • กรณีต้องการรับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม ต้องประสานผ่านศูนย์อำนวยการรับบุตรเป็นบุตรบุญธรรรมของรัฐบาล ติดต่อที่ศาลากลางจังหวัด
13. เด็กเรียนหนังสือที่ไหน
อนุบาลถึง ม.3 เรียนที่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พอจบ ม.3 แล้วส่งไปเรียนต่อ ถ้าเด็กเรียนเก่ง ขยัน ตั้งใจ ส่งไปต่อ ม.4-6 ในโรงเรียนของคณะเครือเซนต์ปอลฯ ถ้าเรียนสายสามัญไม่ไหวให้เรียนต่อสายอาชีพ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเด็กและสตรีที่จังหวัดลำปาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กรณีเด็กไม่สามารถเรียนต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพได้จะหางานที่มีความปลอดภัยให้ทำและเรียนต่อ กศน.
14. มีเกณฑ์ในการรับเด็กอย่างไร
รับเฉพาะเด็กผู้หญิง ตั้งแต่แรกเกิด – ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา  เช่น เด็กติดเชื้อHIV/AIDS , ถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจ , ถูกล่วงละเมิศทางเพศ , ความรุนแรงในครอบครัว,พ่อแม่ติดคุก  แม่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์, เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม  เด็กที่มารดาเสียชีวิตและต้องอยู่กับบิดาเพียงลำพัง ฯลฯ เป็นต้น แต่หากเด็กยังมีครอบครัวหรือมีญาติพี่น้องอยู่  อยากให้เด็กอยู่กับครอบครัวมากกว่าจะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์
15. ยาต้านไวรัสที่เด็กทานเราต้องจ่ายเงินซื้อเองหรือไม่
การรักษาพยาบาลและค่ายาเบื้องต้น เราใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ยาบางตัวที่นอกเหนือจากสิทธิบัตรยา เราต้องซื้อเอง
16. มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหม/ช่วยอะไรบ้าง
ตอนเปิดบ้านครั้งแรก รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องยารักษาโรคเป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไร ต่อมาได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เป็นค่าอาหารเสริม และนม ปีละ 40,000  บาท แต่นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มานี้ ท้องถิ่นมีนโยบายว่าไม่มีงบให้กับสถานสงเคราะห์อีก เราจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอีก
17. งบประมาณในการดูแลเด็กมาจากไหน
ได้รับจากเงินบริจาคทั่วไปจากผู้มีน้ำใจดี , จากคณะภคิณี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  และจากมูลนิธิอุบลรัตน์ ฯ แต่ไม่เคยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศแบบต่อเนื่อง เช่นที่บางเว็บไซต์แอบอ้างและไม่เคยขอทุนจากต่างประเทศด้วย
18. เด็กส่วนใหญ่มาจากไหน/ เรารับเด็กมาจากไหน
แรกเริ่มรับเด็กมาจากบ้านราชวิถีและบ้านเด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพฯ จำนวน 25 คน ภายหลังได้มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายศาสนา ซึ่งมีการประสานและส่งต่อเด็กให้เข้ามารับการสงเคราะห์ของบ้านมิตราทร เช่น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์  จ.เชียงใหม่  , บ้านแห่งความหวัง จ.น่าน , บ้านพักเด็กและครอบครัว , คณะธิดาเมตตาธรรม จ.พะเยา , โรงเรียนสันติ จ.เชียงราย  , มูลนิธินาวาเด็ก จ.แม่ฮ่องสอน  ฯลฯ เป็นต้น
19. เด็กที่ยังคงอยู่ในความอุปการะ ณ ปัจจุบัน เป็นเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทุกคนหรือเปล่า
ในระยะแรกของการก่อตั้งบ้านมิตราทรให้การสงเคราะห์เด็กติดเชื้อ HIV/AIDS เพียงอย่างเดียว แต่ภายหลังวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แม่ที่ติดเชื้อ HIV จะได้รับยาต้านไวรัส ทำให้เด็กติดเชื้อจากแม่มีจำนวนลดลง บ้านมิตราทรจึงให้การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เพิ่มมากขึ้น เช่น เด็กที่ครอบครัวแตกแยก  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  พ่อแม่ติดคุก  เด็กที่คลอดจากแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ เป็นต้น