ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า ท่านพระครูใบฎีกาบุญาค จันสาโร

2022-09-16 14:51:02

กราบขอบพระคุณท่านพระครูใบฎีกาบุญนาค จันทสาโร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจากวัดทรายมูล ที่ท่านได้ได้เดินทางไกลจากอำเภอหางดง เพื่อมาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งได้นำอาหารแห้ง นม ขนม และต้นกล้าผักสวนครัว มามอบให้กับเด็กๆ บ้านมิตราทรอีกครั้ง ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณท่านสำหรับความเมตตาที่ท่านมีต่อเด็กๆ เสมอมา ขอพระเป็นเจ้า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลโลกโปรดประธานพระพรให้คณะพระคุณเจ้าทุกรูปมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และเต็มเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ มีความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญต่อไป
A Monk gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.