ผู้ปันน้ำใจ

ผู้ปันน้ำใจ

ขอบพระคุณของขวัญจากบริษํทนารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด

2021-12-24 17:16:57

#พลังของการให้ยิ่งใหญ่กว่าพลังทั้งปวง ครอบครัวมิตราทรขอกราบขอบพระคุณความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากคุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ และบริษัทนารายณ์ พร็อพเพอตี้ ที่ได้นำของใช้สำหรับเด็ก ของเล่น กระเป๋า
หนังสือ และขนม จำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณบริษัทสยามฟาร์มาซีที่ได้มอบเวชภัณฑ์ยาให้กับเด็กสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ประทานพระพรให้ทุกท่านได้รับความสุข ความเจริญ มีความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทาง และขอให้กิจการงานของท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
Narai Property Co., LTd. and Siam Pharmacy gave us a visit today and kindly bring many stuffs to donate. May God bless you with abundant love.