ข่าวสาร

ข่าวสาร

การประชุมภาคีเครือข่ายโครงการสื่อร่วมกับชุมชน

2022-09-16 14:48:44

บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ได้ร่วมกับองค์กรภาคีที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ คือ พันธกิจเอดส์ (สภาคริสตจักรในประเทศไทย) ,มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน(North net Foundation) บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน สาขาเชียงใหม่),ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่ม V-power ได้จัดทำ #โครงการวัยมันส์เท่า่ทันสื่อออนไลน์และสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการทำงานด้านการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 10 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบ้านมิตราทร ได้รับผิดชอบดูแลพื้นที่อำเภอเชียงดาว และได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อนำร่องโครงการ คือ โรงเรียนบ้านเชียงดาว และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้จัดการประชุมองค์กรภาคีภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ขึ้นเพื่อชี้แจงโครงการฯ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรประชาสังคม นักวิชาการ สถานศึกษาในระดับพื้นที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการทำงานรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อ และสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน
โอกาสนี้บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ ผอ.วรสิทธิ์ ยาวิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน และอนุเคราะห์ห้องประชุมสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการเลือกใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยต่อไป ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองให้คณะครูทุกท่านได้รับความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ