ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมวันครอบครัว 24 ธันวาคม 2564

2021-12-24 17:14:26

#คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก วันคริสต์มาส เป็นวันเฉลิมฉลองการมาประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของชาวคริสต์ทั่วโลก นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซู มิได้เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาๆ ที่เกิดมาเหมือนกับเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด การบังเกิดของพระองค์จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เหมือนกับการเกิดใดๆ และในวันนี้เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็กๆ บ้านมิตราทร ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกับคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อไพรศาล เต็มอรุณรุ้ง และ คุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง ที่ได้มาทำพิธีมิสซาในครั้งนี้ทำให้เราทุกคนได้รับฟังคำสอนของพระเจ้าเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และยึดมั่นอยู่ในความดี พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณเซอร์มารีโปแลต สมสุข ท่านอธิการิณีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร ,เซอร์เทเรซิตา วงษ์ชื่น และคณะเซอร์ทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวขึ้น เพื่อให้ทุกคนในมูลนิธิอุบลรัตน์ฯ ได้มีโอกาสรับประทานอาหาร และส่งมอบความสุขให้แก่กันและกัน และท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณคุณโดด โรตี ที่ได้นำโรตีร้อนๆ มาเลี้ยงทุกคนภายในงาน วอนขอพระพรจากพระกุมารเยซูเจ้าประทานความสุขแด่คุณพ่อ คณะเซอร์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เด็กๆ บ้านมิตราทร และผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ให้มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป