ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561

2018-04-18 10:57:09

ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ เพราะเป็นช่วงเทศกาลแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ โดยการขอขมาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ มีโกาสได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันกับคนในชุมชน อาทิเช่น การขนทรายเข้าวัด การถวายตุง การสรงน้ำพระ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตา เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือสิ่งดีงามที่ผู้ใหญ่ควรปลูกฝังให้เด็กได้เห็นคุณค่าและสืบทอดให้คงอยู่เป็นกับวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมสืบต่อไป