ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565

2023-01-31 15:02:57

Equalize ทำให้เท่าเทียม เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีตรงกับวันเอดส์โลก ซึ่งปีนี้บ้านมิตราทรได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง HIV/AIDs เพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (CCHA) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันตัวเองบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่น บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณเซอร์เทเรซิตา วงษ์ชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เป็นอย่างสูงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูประจำชั้นทุกท่านที่มาร่วมสังเกตุการณ์ อำนวยความสะดวก และอยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดประทานความสุข สันติ แด่ทุกท่านตลอดไปด้วยเทอญ