ข่าวสาร

ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมการดูแลจัดการโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2022-02-22 15:50:59

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ได้ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และ Covid Team North ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้จัดการอบรม การดูแลจัดการโควิด19โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้กับคุณครู กศน.เชียงดาว และคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่นะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเชียงดาว โดยจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการเข้าอบรมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด โอกาสนี้บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ ผอ.ศิรพัชร์ ขันทสีมา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.เชียงดาว ที่ให้เกียรติมาเปิดการอบรมและร่วมกิจกรรมกับคณะครู เพราะการป้องกันโควิดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลความรู้กับครูเพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 อย่างถูกต้องเพื่อการดูแลตัวเองและสามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนในครอบครัวได้ ขอพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองให้คณะครูทุกท่านได้รับความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ