ข่าวสาร

ข่าวสาร

บ้านมิตราทร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ได้มาตรฐาน มสก.

2023-10-24 13:59:03

21 ตุลาคม 2566 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสมัครไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ "บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์)" เพื่อแสดงให้เห็นว่า บ้านมิตราทร เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นในด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณทุกความไว้วางใจจากทุกท่าน...ทุกรางวัลแห่งความสำเร็จตลอด 25 ปีนี้ เกิดจากความตั้งใจของพวกเราครอบครัวมิตราทร ที่จะพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเด็กผู้มีสภาวะยากลำบากที่อยู่ในการดูแล ให้พึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย เสริมพลังเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการในองค์กร และจะเป็นดั่งคำสัญญาที่จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานระดับสากลต่อไป