ข่าวสาร

ข่าวสาร

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566

2023-11-30 17:07:02

“Let Communities Lead“ ถึงเวลาให้ชุมชนนำทางมุ่งสู่การยุติเอดส์
องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก บ้านมิตราทร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความตระหนักในการป้องกัน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573