ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 21 ตุลาคม 2564

2021-10-22 16:31:56

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้จัดการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมสหวิชาชีพขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้สามารถเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โอกาสนี้บ้านมิตราทรขอกราบขอบพระคุณ เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ รองประธานมูลนิธิอุบลรัตน์และที่ปรึกษากิตต...

Stop human trafficking

2021-02-08 09:46:19

บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เนื่องในวันภาวนาสากลและการตระหนักรู้การต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันนี้ " Stop human trafficking "

ร่วมด้วย ช่วยกัน ป้องกันโควิด 19

2020-12-22 12:00:29

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ทางบ้านมิตราทรจึงได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่เด็กๆ โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ประสงค์จะเข้ามาบริจาคสิ่งของหรือเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก กรุณาสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง การบริจาคสิ่งของจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่านตามปกติ แต่กรณีเลี้ยงอาหารกลางวันหรือเลี้ยงอาหารว่างท่านสามารถนำอาหารมามอบให้เจ้าหน้าที่หรือโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อฝากเลี้ยงเด็กๆ ได...