ข่าวสาร

รดน้ำขอพรบุคลากร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559

2016-04-16 21:22:55

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ ของเด็กบ้านมิตราทรและเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ คือ การรดน้ำขอพรบุคลากร เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ทุกท่านที่เปรียบเสมือนบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด เพื่อกล่าวขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ขอพระพรจากพระเป็นเจ้า คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดประทานพระพรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบ้านมิตราทรและโรงเรีย...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทางสังคมเพื่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยเซอร์โรซาสุนันทา ตั้งธรรมากร อธิการิณีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร

2016-03-25 22:20:01

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เซอร์โรซาสุนันทา   ตั้งธรรมากร อธิการิณีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ – บ้านมิตราทร   อภิปรายเรื่อง "แรงบันดาลใจ" ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทางสังคมเพื่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค

บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) เข้ารับรางวัลประชาบดี จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

2016-03-25 21:49:20

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2558   เซอร์โรซาสุนันทา   ตั้งธรรมากร อธิการิณีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ - บ้านมิตราทร ร่วมกับครูปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์ และครูพัชรินทร์   อุทาเลิศ  ได้พาเด็กชายวชิระ   อินทร์แก้ว และ เด็กชายกฤษณพงษ์  บำเรอสงค์ เข้าร่วมพีธีประทานรางวัลประชาบดี จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งบ้านมิตราทรได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกี...