อาสาสมัคร

บ้านมิตราทรยินดีต้อนรับอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.มีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ นำกิจกรรมสันทนาการ และนำเด็ก ๆเล่นกีฬาได้
3.มีน้ำใจช่วยเหลืองานตามความจำเป็นของบ้านมิตราทร และโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เช่น ดูแลนักเรียน ช่วยทำอาหาร ช่วยบริการอาหารแก่เด็ก ๆ ช่วยทำสวน และดูแลเด็กเล็ก