กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

2016-03-12 14:20:39

การศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในแต่ละแขนงวิชาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กให้มีความสุข ดี เก่ง และ ทำให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานและสามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตนเอง พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเสริมสร้างกำลังใจ  จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีสวัสดิการสังคม           

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

2016-02-29 22:54:40

การประสานงาน   มีการประสานงานในการเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลของเด็กทุกคนกับโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการหาครอบครัวอุปการะทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เด็กที่มีผลเลือด  HIV – Negative  ประสานงานกับโรงพยาบาลในการทำกายภาพบำบัด   การนวดให้เด็กที่มีพัฒนาการ ล่าช้า  และประสานงานกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อให้เด็กได้รับยา...

กิจกรรมพัฒนาเด็ก

2016-02-29 22:49:16

กิจกรรมการพัฒนาดูแลเด็กในศูนย์ โดยให้เด็กได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน   สิทธิที่จะมีชีวิตและอยู่รอด คือ ให้ที่พักอาศัย  เลี้ยงดู  ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคณะเซอร์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรของมูลนิธิฯ ด้วยความรัก   ความเข้าใจ   และความอบอุ่น   เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ  และการรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเด็กที่ติดเชื้อ HIV/ AIDS   ได้รับยาต้านเชื้อไวรัสและการดูแลจากคณะแพทย์ &...