ข่าวสาร

พิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสพิเศษ ย่างเข้าสู่ปีที่ 24 ของการเปิดบ้านมิตราทรอย่างเป็นทางการ

2023-01-31 15:37:30

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2565  บาทหลวงสิริชัย  บุหงาสวรรค์ พร้อมกับ บาทหลวงพัฒน์พงษ์  แซ่ฟรุ้ง ได้มาทำพิธี เสกบ้านและประกอบพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสพิเศษ ย่างเข้าสู่ปีที่ 24 ของการเปิดบ้านมิตราทรอย่างเป็นทางการ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานบ้านแห่งความรัก และความเมตตานี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพ มีความปลอดภัยและที่สำคัญคือ เด็กๆได้รับความรัก ความอบอุ่น จากคณะเซอร์เจ้าหน้...

กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565

2023-01-31 15:02:57

Equalize ทำให้เท่าเทียม เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีตรงกับวันเอดส์โลก ซึ่งปีนี้บ้านมิตราทรได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง HIV/AIDs เพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (CCHA) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันตัวเองบนพื้นฐานของการเคารพสิ...

การประชุมภาคีเครือข่ายโครงการสื่อร่วมกับชุมชน

2022-09-16 14:48:44

บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ได้ร่วมกับองค์กรภาคีที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ คือ พันธกิจเอดส์ (สภาคริสตจักรในประเทศไทย) ,มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน(North net Foundation) บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน สาขาเชียงใหม่),ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่ม V-power ได้จัดทำ #โครงการวัยมันส์เท่า่ทันสื่อออนไลน์และสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการทำ...