ข่าวสาร

การประชุมภาคีเครือข่ายโครงการสื่อร่วมกับชุมชน

2022-09-16 14:48:44

บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ได้ร่วมกับองค์กรภาคีที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ คือ พันธกิจเอดส์ (สภาคริสตจักรในประเทศไทย) ,มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน(North net Foundation) บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน สาขาเชียงใหม่),ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่ม V-power ได้จัดทำ #โครงการวัยมันส์เท่า่ทันสื่อออนไลน์และสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการทำ...

มิสซาครบรอบปีที่ 24 ของการเปิดบ้านมิตราทร

2022-09-16 14:44:21

เมื่อ 24 ปีที่แล้วคำว่า #บ้านมิตราทร ได้ถูกเอ่ยนามขึ้นครั้งแรกว่าเป็นบ้านที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่บิดา-มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ โดยคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล ด้วยพื้นฐานจิตตารมณ์แห่งรักและรับใช้ ในการอุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและคนยากไร้ และตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บ้านมิตราทรได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็น #สถานสงเคราะห์ ที่ให้การช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่อยู่ในภาวะยากลำบากทุกประเภทจากทุก...

กิจกรรมอบรมการดูแลจัดการโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2022-02-22 15:50:59

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บ้านมิตราทร (มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ได้ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และ Covid Team North ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้จัดการอบรม การดูแลจัดการโควิด19โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้กับคุณครู กศน.เชียงดาว และคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่นะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเชียงดาว โด...